Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nowe Zasady Naboru
;
Przedszkole Milenium Mali Odkrywcy
ul. Popowo Kościelne 21
62-285 Popowo Kościelne
tel: 61 4278050


Newsletter
Nowe Zasady Naboru
 
Zasady przyjęcia dziecka do publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym prowadzonego przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium
 
Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami) pierwszeństwo w przyjęciu do publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym prowadzonego przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie gminy Mieścisko.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami), którymi są: 
1)wielodzietność rodziny kandydata,
2)niepełnosprawność kandydata,
3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość – 1-punktową
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli przedszkole nadal posiada wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego, którymi są: 

Lp. Nazwa kryterium Waga punktowa
1.
Obydwoje rodzice./opiekunowie prawni pracują, prowadzą działalność gospodarczą bądź pobierają naukę w systemie dziennym 1
2.
Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. 9-godzinnego pobytu 1
3. rodzeństwo kandydata uczeszcza do tego samego przedszkola 1
4. rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły Podstawowej Milenium w popowie Kościelnym 1
5. Inne 1

 
Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym prowadzonego przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium na rok szkolny 2020-2021
Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami) podaję poniżej terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym

Lp. Czynnosci Terminy
1. Składanie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Milenium "Mali Odkrywcy" 10.02-06.03.2020
2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola 9.03-13.03.2020
3. Weryfikacja deklaracji i wniosków przez komisję rekrutacyjną 18.03-28.03.2020
4. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w przedszkolu 16.03.2020
5. Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 17.03-27.03.2020
6. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w przedszkolu 30.03.2020

Harmonogram przeprowadzania postępowania uzupełniającego do publicznego Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym prowadzonego przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium na rok szkolny 2020-2021

lp. Czynności Terminy
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola 1.04- 17.04.2020
2. Weryfikacja deklaracji i wniosków przez komisję rekrutacyjną 20.04-24.04.2020
3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w przedszkolu 27.04.2020
4. Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 28.04-8.05.2020
5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w przedszkolu 11.05.2020
 
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2020 by Dział IT GSW Milenium